18 มีนาคม 2562 ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ เดินหน้าโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1521838

ผู้ว่าฯชัยภูมิ เดินหน้าหนุนโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง หลังเข้ามาช่วยจัดสร้างระบบกระจายน้ำ จากแหล่งน้ำธรรมชาติขึ้นมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เพื่อใช้ในการเพราะปลูกช่วยเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ทำสวนได้มีน้ำใช้ ในโครงการต้นแบบ ระหว่างภาครัฐกับเอกชน เพื่อให้ประชาชนยืนได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งพัฒนาชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม ณ 8/8 หมู่ที่ 8 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมด้วย นายอำเภอซับใหญ่, นายก อบต.ตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ และคณะ พร้อมร่วมรับฟังบรรยายระบบการทำงานของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมพลังงานทางเลือก โดยมีโปรเจ็คเมเนเจอร์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังลม จังหวัดชัยภูมิ หรือ โครงการ “หนุมาน” ให้การต้อนรับและบรรยาย จากนั้นคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบพี่น้องเกษตรกรในเขตอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ำในการปลูกพืชเกษตรกรรม และเข้าเยี่ยมชมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งของชาวบ้านด้วย ทางการได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหน่อไม้ฝรั่ง แทนการปลูกมันสำปะหลัง ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ส่วนเกษตรกรที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ได้รับความช่วยเหลือจาก บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)หรือ(EA) ที่ช่วยจัดสร้างระบบกระจายน้ำ โดยทำการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำธรรมชาติขึ้นมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เพื่อใช้ในการเพาะปลูกต่อไป เกษตรกรในอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอซับใหญ่ และอำเภอเทพสถิต ซึ่งเป็นที่ตั้งของกังหันลมปั่นไฟ จะได้มีน้ำใช้ ถือเป็นโครงการต้นแบบ ในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับเอกชน ส่งต่อให้ภาคประชาชนได้นำไปบริหารจัดการ เพื่อจะสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง หลังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ก่อตั้งขึ้นใน 3 เขตพื้นที่อำเภอซับใหญ่ อำเภอเทพสถิต และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับและให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา เพราะตลอด 2 ปี ของการดำเนินโครงการ ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนหลากหลาย โดยเน้นใช้แรงงานในพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้ เช่น การสร้างถนนหลายสาย ทำให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางสัญจร เกิดเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชน กังหันลมเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว กลายเป็นจุดแวะถ่ายรูป เช็คอิน หรือ แวะพักผ่อน ส่วนการตอบแทนสังคม ล่าสุดโครงการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในหมู่บ้านหนองใหญ่ อำเภอซับใหญ่ที่ขาดแคลนน้ำ ด้วยการสร้างระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งกระจายไปยังเกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้ และมีแผนช่วยชาวบ้านหนองงูเหลือม อำเภอหนองบัวระเหว สร้างระบบสูบน้ำจากแหล่งน้ำเข้าสู่ระบบประปาของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดไป

ด้านชาวเกษตรกรละแวกที่ตั้งกังหันลม เดิมทำไร่มันสัมปะหลังเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อผวจ.ชัยภูมิ เข้ามาส่งเสริมให้ทดลองปลูกหน่อไม้ฝรั่ง โดยมอบงบประมาณในการขุดลอกคูคลอง และเข้ามาดูแลด้านการตลาด ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ 700 บาทต่อวัน กังหันลมเข้ามาในพื้นที่ถือเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ได้ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกทาง หากมีการส่งเสริมจัดทำโฮมสเตย์สะอาดปลอดภัย จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ทำให้เกิดรายได้กับประชาชนได้อีกทาง ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานและหันกลับมาทำงานในบ้านเกิด มีโอกาสอยู่บ้านดูแลผู้สูงอายุที่นับวันจะมีมากขึ้น จุดนี้อยากฝากไปถึง EA มีโครงการช่วยดูแลเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆให้กับผู้สูงวัย จะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนายก อบต.วะดะแบก อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าการมีกังหันลมในพื้นที่ ช่วยให้เกิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ทำให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุกสวนน้ำที่ผุดขี้นมากลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวเดิม ๆ อย่าง ทุ่งดอกกะเจียว น้ำตกตาดโตน หรืออุทยานป่าหินงาม เป็นต้น ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคัก ประชาชนมีเงินทองในกระเป๋าเพิ่มขึ้น ท้ายนี้ อยากให้โครงการช่วยจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ เรื่องของพลังงานสะอาด ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานสะอาด หรือประวัติของกังหันลม เพื่อจะได้เป็นข้อมูลหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวที่สนใจต่อไป.